There is no surplus of squares

There is no surplus of squares

Samo u prvoj polovini 2019. godine vrednost tržišta nekretnina u Srbiji iznosila je 1,8 milijardi evra. To je za 12 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine. Prodaja nepokretnosti u novogradnji porasla je za 13 odsto. U poslednje tri godine obim prodaje nekretnina porastao je za oko 30 odsto. Ve? nekoliko godina vlada prava ekspanzija stanogradnje, pre svega u Beogradu, kao i rekordi u visini cene kvadrata koje konstantno rastu. Srbija je postala zaista hot spot Evrope kada je sektor tržišta nekretnina u pitanju, ali da bi se stvari dodatno razvijale, potrebno je pratiti trendove koji vladaju u svetu i truditi se da se standardi podignu na viši nivo. Jedna od prilika za to je i u?eš?e na prestižnim smotrama iz oblasti poslovanja sa nekretninama. A jedna od takvih je i MIPIM, jedan od najve?ih svetskih sajmova iz ove oblasti koji se 31. put održava od 10. do 13. marta u Kanu. Prvi put, me?utim, na ovom doga?aju u?estvova?e i jedna srpska kompanija – “West properties”.

 

Direktor Vladimir Vuki?evi? sa ponosom isti?e da su oni prva i za sada jedina kompanija iz ovog domena poslovanja koja samostalno nastupa.

 

“Do sada nijedna kompanija iz Srbije, koja se bavi posredovanjem u prometu nepokretnosti i koja nema partnera na globalnom nivou, nije bila u?esnik MIPIM-a – dodaje Vuki?evi?, a na pitanje šta o?ekuje od MIPIM-a i šta bi mogla da bude najve?a korist od u?eš?a na ovom sajmu, odgovara: „Pored predstavljanja svojih aktuelnih projekata, želimo da privu?emo strane investitore da ulažu u našu državu u trenutku kada Srbija i pogotovo Beograd doživljavaju ekspanziju u sferi gra?evinarstva, kako bi prosto svojim prisustvom unapredili stanje u ovoj sferi. Izuzetno je važno da pokažu svima nama svetske standarde koji vladaju u svetu nekretnina. Vrlo je bitno imati zdravu i dobru konkurenciju, imati uvid u to kako drugi igraju, kako drugi nastupaju. To je, na neki na?in, i motivacija svima nama pa i lokalnim investitorima da unaprede svoja znanja, da idu u korak sa svetom. Jer, opet, gledaju?i mnogo šire nego što vide pojedinci, vidim prisustvo naših kompanija i u regionu, a i šire”.

 

Da li su ti „pojedinci” iz redova investitora ili je re? o nekim drugim ljudima?

“Iz redova investitora.”

 

Kažete da ima prostora za unapre?enje. Gde je Srbija trenutno kada je re? o oblasti nekretnina?

“Nažalost, mi smo i dalje kao dete koje je naglo poraslo, ali je ostalo u ode?i malog deteta. I dalje smo u povoju i, jednostavno, razlozi ove ekspanzije gra?evinarstva su, na neki na?in, mnoge stvari koje su u proteklom periodu bile iza nas. Da se ne vra?am na devedesete, na po?etak dvehiljaditih, na krizu koja je bila 2007-2008. godine… Danas je situacija u Srbiji povoljna u svim segmentima, Srbija je pokazala da je pravi partner, kako doma?im, tako i stranim investitorima za ulaganja.”

 

Kada govorite o povoljnoj situaciji, mislite na relativno niske cene gradnje, povoljne kredite koje banke nude za kupovinu?

“Upravo to. Naravno, posmatraju?i ?itavu ovu pri?u iz ugla biznisa, to su glavni pokazatelji. Jer u razgovoru sa strancima, što pokazuju dosadašnja iskustva, njih interesuju samo brojke. Mnogi od njih ne znaju ?ak ni gde je Srbija, ali ovi elementi kao što su povoljni bankarski kredit i dobra mogu?nost zarade i te kako su bitni pokazatelji njima da do?u u Srbiju i da investiraju.”

 

Kolika je zainteresovanost stranih investitora da do?u u Srbiju?

“Kao što znate, na srpskom tržištu ih ima, i to kroz najve?e projekte u Beogradu. To su pre svega kompanije iz Izraela i arapskih država. Mislim da postoji šansa i za druge svetske igra?e da pokažu svoje znanje i ume?e na našem tržištu.”

 

Mislite da bi onima koji su trenutno prisutni to odgovaralo?

“Naravno da ne bi, jer, gledaju?i iz sportskog ugla, a i u sportskim vodama sam, uvek je dobro kad si sam, ali ta utakmica je malo dosadna.”

 

I ne pruža nikakav izazov.

“Apsolutno. Mi gledamo malo širi ugao. U svemu je veoma dobro imati konkurenciju, zdravu dobru konkurenciju, jer tako ?ovek može da bude motivisan, tako može i da ulaže u sebe, da napreduje.”

 

Da se vratimo malo na MIPIM. Najavljeno je u?eš?e suvlasnika “Epla”, odnosno Stiva Voznijaka, koji ?e pri?ati o inovacijama. Šta bi bile klju?ne inovacije koje bi trebalo da uslede u sektoru nekretnina?

“Izuzetno mi je drago što ?emo ove godine imati prilike, ako ne da upoznamo, onda svakako da ?ujemo gospodina Voznijaka. A njegovo u?eš?e na ovom sajmu je jedan od pokazatelja da su i ljudi iz oblasti nekretnina, investitori, posrednici prepoznali važnost u?eš?a stru?njaka kao što je on, kako bi pokušali da sli?nu recepturu primene i na tržište nekretnina. On dolazi iz sfere u kojoj postoji velika trka me?u konkurentima, njemu je svaki dan turbulentan, a on želi da kroz razne inovacije bude dopadljiv i prihva?en od strane klijenata. Jer mi svi živimo od nekih klijenata. Vrlo lako možemo da napravimo analogiju vezanu sa onim što se dešava sa naše strane. Dugo su ljudi ovde mislili da opho?enje prema kupcima treba da bude u domenu „vidiš, to je stan, uzmi ga ili ostavi”. A to zna?i da nema mogu?nosti menjanja rasporeda, nema mogu?nosti odabira odre?enih detalja, kao što su plo?ice u kupatilu, parket, vrata… Ovde se ti trendovi polako menjaju u pozitivnom smeru. Sve više se shvata i prepoznaje uloga kupaca kao bitnog faktora jer nam oni na neki na?in diktiraju tempo i pravac u kome se treba razvijati. Ako govorimo o tehnologiji, digitalna tehnologija danas pruža nove i uzbudljive mogu?nosti za rast poslovanja, kao i dodatnu vrednost kupcima, a sektor nekretnina kao i gra?evinske industrije su me?u najmanje digitalizovanim u svetu. To zna?i da ?emo potencijale koje tehnologija može da nam ponudi u ovom sektoru tek videti na delu, pa ?e i sa te strane biti zanimljivo ?uti šta suvlasnik “Epla” ima da kaže.”

 

Zna?i, u?eš?e na ovakvim sajmovima je neophodno da bismo ostali u igri i takmi?ili se i dalje?

“Tako je. Ali, nažalost, neke od lokalnih firmi su nam rekle – zašto bih ja išao tamo u neki Kan kad ja ovde sve prodajem na mikronivou, meni je super. Siguran sam da ?e u bliskoj budu?nosti zna?ajan udeo na tržištu zauzimati kupci nekretnina iz inostranstva. Kada to kažem, ne mislim na kupce iz regiona, nego na one koji dolaze iz Evrope, Azije i Amerike. Mnogo nerazvijenije i zatvorenije ekonomije od naše imaju zna?ajniji udeo inostranih kupaca na tržištu nekretnina. Zato mislim da je u?estvovanje na sajmovima u inostranstvu i na konferencijama koje organizuju najve?a svetska udruženja profesionalaca u ovoj oblasti (NAR, FIABCI) od klju?nog zna?aja za promociju ponude moje kompanije, ali i naše zemlje.”

 

Ne razmišljaju da ?e tamo možda videti nešto novo šta bi moglo da im bude korisno.

“Suludo je da mnoge firme, koje su ovde vode?e u sferi gra?evinarstva, to ne žele. Ne razmišljaju da ?e tamo da vide nešto novo. I dalje je prisutan stereotip – ja sam najbolji, ja sam najpametniji, ja sve znam. Ne postoji ?ovek na svetu koji sve zna. Pa ?ak ni taj gospodin Stiv Voznijak, niti iko drugi. Svi žele da se menjaju. Svi žele da se prilago?avaju. Svaka prilika razmene iskustava, unapre?ivanja sopstvenih znanja, ali i predstavljanje svog rada i to u svetskoj ligi sektora nekretnina, za mene i moju kompaniju je od neprocenjivog zna?aja.”

 

Voznijak bi bio prvi koji želi da ?uje nešto novo baš zato što je otvoren za inovacije.

“Upravo to. Nekretnine su jedna platforma za pokretanje mnogih inovacija, da ne pri?am o pametnim ku?ama, stanovima… Danas putem mobilnog telefona možete da uklju?ite grejanje, da spustite roletnu…”

 

U Srbiji se godišnje gradi oko 15.0000 stanova. Do pre par godina kamate su bile pet-šest odsto, a sad su oko tri odsto. Da li mislite da ?e kamate da idu još niže ili je ovo neki minimum?

“Ja nisam iz bankarskog sveta, ali u svakom slu?aju te kamatne stope su i u ovom trenutku povoljne. Ono što treba naglasiti su ti negativni svetski trendovi gde imate negativnu kamatu na štednju, koja vas na neki na?in tera da investirate u nešto.”

 

Ovde je trenutno kamata na štednja nula odsto.

“Upravo je to prvi pokazatelj da je i više nego dovoljno da krenete u investiciju, da li samostalno ili ulažu?i i kupuju?i neku od nekretnina, što je naj?eš?e slu?aj.”

 

Dokle to ulaganje u nekretnine kao u investicije može da ide? Da li postoji opasnost od zasi?enja tržišta?

“Tržište nekretnina je još u ekspanziji. Investiranje u nekretnine je posledica ne?ega što je davno iza nas, kada nije bilo mogu?nosti da se investira u nepokretnosti. Trendovi su se, naravno, promenili, pa imate mlade bra?ne parove koji više ne žele da žive u zajednicama sa svojim roditeljima. Svi novi kompleksi danas donose upravo novi trend koji je prisutan u svetu, a to su kondominijumi, u kojima ljudi prosto na jednom mestu, imaju i obdanište za decu i kompletnu nabavku – od marketa do garderobe, parking u sklopu zgrade, parki? za decu… ?ini mi se da ?e ovakva situacija još trajati. Gledaju?i neke evropske i svetske centre, vidim da je i dalje, bez obzira na to da je to po?elo pre 10, 15 godina, trend rasta cena. Tako je u Londonu, Milanu, Berlinu, gde rastu i cene i potražnja. Zašto ne bi Beograd bio na tom putu.”

 

Ljudi misle da su u Beogradu cene kvadrata naduvane. Može li se re?i koja je prose?na cena kvadratnog metra, iako ona zavisi od više faktora – od dela grada, kvaliteta gradnje…

“Dali ste odgovor na pitanje. Sami, naravno, možete da pretpostavite da su najve?e cene u delovima kao što su Vra?ar, Dedinje, Senjak… Zašto? Tu je najve?a akumulacija ljudi koji imaju sredstava i mogu?nosti da plate odre?ene nepokretnosti. S obzirom na to da je to zona porodi?ne gradnje, uglavnom su tamo novi objekti, koji se i te kako ?ekaju sa nestrpljenjem. Tu maltene postoje liste ?ekanja za kupovinu odre?enih stanova. Samim tim, ti stanovi ne mogu da budu svrstani u neki prosek. Naravno, prosek se može izvu?i, postoje odre?eni podaci koji su vidljivi na raznim portalima. Na Vra?aru postoji par objekata koji su dostigli neke astronomske sume.”

 

Šta su to astronomske sume?

“Pa, recimo izme?u 4.000 i 5.000 evra po kvadratnom metru. To su, naravno, pojedina?ni slu?ajevi i to, naglašavam, nije masovna izgradnja. Vi možete na tom istom Vra?aru da kupite i po nižim cenama, ali pojedini stanovi dobijaju apsolutno te cene po principu uzmi ili ostavi, kao odre?eni unikati.”

 

 

Intervju našeg direktora Vladimira Vuki?evi?a je prenet iz magazina Ekspres, februar 2020.godine.

 

West Properties donates its services to healthcare professionals

West Properties donates its services to healthcare professionals

Over the next three months, West Properties will offer some of its services as a gift to healthcare professionals employed by public health facilities, as a token of appreciation for their sacrifice d...

READ MORE
We provide security for every buyer

We provide security for every buyer

West Properties gains client trust through a dedicated, professional and experienced approach. For us, every client is a long-term partner to whom we propose a custom-made service offer.   Alth...

READ MORE
2019. All right reserved. West Properties.
This site uses "cookies" to provide a better user experience. If you want to block "cookie"s, please set up your browser.